logo
Zadzwoń! 52 3579698
 
czas dostawy

Czas dostawy

45 min

Regulamin

REGULAMIN

§1 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

W niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 

"Operator" - właściciel i administrator serwisu prowadzonego przez Ewelina Walczak Al Capone Tom, 800-lecia 18A, 88-100 Inowrocław, NIP 5562269164

"Serwis" - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.al-capone.com.pl

"Użytkownik" - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta,

"Kodeks cywilny" - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 933, z późn. zm.).

"Kodeks postępowania cywilnego" - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 67, z późn. zm.).

"Zamówienie” - posiłki, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne.

„Przedsiębiorca na prawach konsumenta” - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

"Regulamin" - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu oraz składania zamówień za jego pośrednictwem".

"Umowa sprzedaży" - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy operatorem serwisu, a użytkownikiem serwisu.

"Ustawa o prawach konsumenta" - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) z późn. zm.).

"Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną" - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).

"Zamówienie" - oświadczenie woli użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis działający pod adresem www.al-capone.com.pl prowadzony jest przez operatora.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia przez operatora na rzecz użytkowników polegających na umożliwieniu składania użytkownikom za pośrednictwem serwisu zamówień znajdujących się w ofercie potraw, napojów i innych produktów lub usług gastronomicznych i zawierania w tym zakresie umów sprzedaży z operatorem.
 3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§3 Użytkownik

 1. Operator może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik podał w trakcie składania Zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd.

 

§4 Zasady korzystania 

Do prawidłowego korzystania z wszystkich funkcjonalności serwisu niezbędne jest:

 • posiadanie dostępu do sieci Internet;
 • korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej,
 • własnego adresu poczty elektronicznej;
 • numeru telefonu.

 

§7 Składanie zamówień

 1. Informacje zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez użytkowników.
 2. Operator określa obszar, w ramach którego zamówienie może zostać zrealizowane, a także minimalną wartość zamówienia, tj. wartość poniżej której jego złożenie nie będzie możliwe za pośrednictwem serwisu. Jeżeli Użytkownik wskaże jako miejsce dostawy Zamówienia adres znajdujący się poza określonym przez Restaurację obszarem, zostanie poinformowany, że realizacja nie jest możliwa.
 3. Ceny zawarte w cennikach podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 4. Zamówienie należy złożyć poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej serwisu podając dane osobowe niezbędne do złożenia zamówienia
 5. W formularzu Zamówienia należy podać: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres mailowy oraz ewentualne uwagi do zamówienia (wskazówki do adresu lub specjalne prośby kierowane bezpośrednio do operatora)
 6. Użytkownik powinien wybrać, zamawiane posiłki (ich rodzaj i ilość), formę płatności oraz rodzaj dostawy. W przypadku skorzystania z kuponu rabatowego użytkownik musi użyć funkcji "Kod rabatowy" i wpisać kod rabatowy we wskazane pole podczas składania zamówienia. 
 7. Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową następuje w wyniku potwierdzenia zamówienia na ostatnim etapie. 
 8. Przekazanie zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamawiam”. 
 9. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest przesyłane przez system informatyczny wraz z potrzebnymi do realizacji zamówienia danymi osobowymi.
 10. Po otrzymaniu przez użytkownika od operatora  informacji o przyjęciu zamówienia w formie komunikatu wyświetlanego na stronie oraz wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika między użytkownikiem a operatorem zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 11. Realizacja zamówienia przez operatora dokonywana jest niezwłocznie po uznaniu płatności internetowej za dokonaną.
 12. Dowóz zamówień na terenie miasta Inowrocławia wynosi 5,5 zł. Zamówienia realizowane poza obszarem miasta Inowrocławia są objęte opłatą w wysokości 3 zł za każdy kilometr. 
 13. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających lub utrudniających operatorowi przyjęcie zamówienia lub realizację zamówienia przez operatora umowy sprzedaży posiłku, Restaurator skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem w celu ustalenia sposobu realizacji umowy sprzedaży lub złożenia Użytkownikowi oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z nim Umowy sprzedaży.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie użytkownikowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie użytkownikowi na podany adres e-mail specyfikacji zamówienia oraz istotnych informacji.
 15. Opcjonalnie użytkownikowi może zostać także dostarczona faktura VAT.§ 8 Płatności

 1. Użytkownicy mogą opłacić zamówienie:
  1. gotówką, bezpośrednio do rąk dostawcy w chwili odbioru zamówienia
  2. gotówką, bezpośrednio w lokalu operatora w chwili odbioru zamówienia
  3. kartą płatniczą, bezpośrednio do rąk dostawcy w chwili odbioru zamówienia
  4. płatności internetowych za pośrednictwem dostępnego systemu płatności o ile system płatności obsługuje bank lub operatora karty płatniczej użytkownika.
 2. Płatność internetowa jest uznana za dokonaną w momencie otrzymania przez system informatyczny serwisu potwierdzenia akceptacji transakcji przez dostawcę usług płatniczych pośredniczącego w transferze środków.

 

§ 9 Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez operatora produktów, konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z operatorem.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Operator dokona zwrotu płatności uiszczonej przez użytkownika przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył.
 3. W przypadku złożenia przez użytkownika fałszywego zamówienia lub niewykonania przez niego umowy (przez nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru osobistego w celu odebrania zamówienia), operator jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych zamówień od użytkownika.
 4. Operator może odrzucić zamówienie składane przez użytkownika, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, operator jest zobowiązany do powiadomienia odpowiednich organów ścigania.§ 10 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy reklamacje@al-capone.com.pl lub pocztą bezpośrednio na adres operatora podany w niniejszym regulaminie. 
 2. Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia, numer zamówienia oraz dane użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu.
 3. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty e-mail, o rezultacie jej rozpatrzenia.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas oczekiwania na dodatkowe informacje przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres wskazany w piśmie, chyba że podał również swój e-mail.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 7. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
 8. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 9. Działania mediacyjne są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.
 10. Stałe polubowne sądy konsumenckie są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.
 11. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi  stronę internetową z punktem obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców chcących pozasądowo rozstrzygnąć spór dotyczący zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży.
 12. Wszelkie inne uwagi lub pytania można kierować pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@al-capone.com.pl oraz telefonicznie.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia usług.
 2. Operator zamieści informację o zmianie regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych serwisu. Za doręczenie tekstu regulaminu uważa się udostępnienie jego treści na stronach internetowych serwisu.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy operatorem a użytkownikiem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (tj. nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego w każdym czasie za pośrednictwem serwisu lub kontaktu z operatorem. 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.05.2022 r.

 

Załącznik nr 1 - wzór odstąpienia od umowy POBIERZ TUTAJ